Bekend is dat het belangrijk is om aan je lichamelijke en geestelijke conditie te werken, vooral als je een dagje ouder wordt. Gebleken is dat Walking Football hier een belangrijke bijdrage aan levert. Maar omdat wij een sociaal veilige omgeving net zo belangrijk vinden, hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld. Vooral omdat wij willen dat álle Gold Stars zich thuis voelen en met plezier voetballen.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus, helaas, ook bij ons voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn.
Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen.
In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan wat de beste oplossing voor het probleem is.
Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je misschien bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden.

Door iets snel te melden, er over te praten en te zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, zorg je ervoor dat deze niet verergert en dat herhaling voorkomen kan worden

Wij hebben daarom m.i.v. 1 september 2023 Roelie Waanders aangesteld als externe vertrouwenspersoon.
Roelie is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (06) 49467432 of via e-mail: info@bijwaanders.nl
Meer informatie is te vinden op haar website: www.bijwaanders.nl

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met ongewenste omgangsvormen zoals:

  • (Seksuele) intimidatie
  • Pesten
  • Agressie of geweld
  • Discriminatie, het gevoel hebben dat je er bijvoorbeeld door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • Of met schending van integriteit of m.a.w. als er schade wordt toegebracht aan onze club, zoals bijvoorbeeld diefstal.

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

  • Iemand met een klacht of melding opvangen, begeleiden, adviseren en waar nodig ondersteunen.
  • Voorlichten, informeren en inspireren.
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, er wordt niets gedaan zonder jouw toestemming. De vertrouwenspersoon kan je helpen bij het voorbereiden van een gesprek of het indienen van een klacht. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing.

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenspersoon?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en uitsluitend in overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Verantwoordelijkheid?

De vertrouwenspersoon valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenspersoon aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Deze rapportage is geheel anoniem en wordt ten alle tijde vertrouwelijk behandeld.